Enerģijas taupīšanas noteikumi

Kārtība, enerģijas lietderīgai izmantošanai Stelpes sākumskolā (PDF)

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA

STELPES sākumSKOLA

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4511903526, reģ. Nr. 90000056840

Stelpes pamatskola”, Stelpes pag., Bauskas nov., LV-3925

tālr. 63945103, 63945109, e-pasts: stelpe.skola@vecumnieki.lv, www.stelpesskola.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Bauskas novada Stelpes pagastā

03.10.2022.

Kārtība, enerģijas lietderīgai izmantošanai Stelpes sākumskolā.

Izdoti saskaņā ar 23.09.2022.

Bauskas novada pašvaldības vadlīnijām

Energoefektivitātes pasākumi enerģijas

lietderīgai izmantošanai

Bauskas novada pašvaldībā”

un 27.12.2002. MK noteikumiem Nr.610

Higiēnas prasības izglītības iestādēm,

kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās

vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības,

arodizglītības vai profesionālās

vidējās izglītības programmas”.

 1. Kārtība nosaka Stelpes sākumskolas (turpmāk – izglītības iestāde) energoresursu taupīšanas pasākumus, lai novērstu pieaugošo energoizmaksu ietekmi uz skolas un pašvaldības budžetu.

 2. Kārtības mērķis ir nodrošināt elektroenerģijas un kurināmā resursu taupīšanu.

 3. Kārtības ikdienas nodrošināšanu īsteno izglītības iestādes darbinieki, pedagogi un izglītojamie.

Enerģijas ekonomijas pasākumi

  1. Ieviešot energoefektivitātes pasākumus, 2022./2023.gada apkures sezonā samazināt skolas ēkas enerģijas patēriņu par 10%, salīdzinot to ar iepriekšējo trīs gadu vidējo enerģijas patēriņa rādītāju.

  2. Temperatūras režīms:

   1. Apkure:

 • Apkures sezonā temperatūra mācību laikā klašu telpās nepārsniedz 20°C.

 • Gaiteņos 18°C.

 • Naktīs un brīvdienās skolas ēkas temperatūra tiek samazināta par 4°C.

 • Klašu telpas, kur nav ierīkota mehāniskā ventilācija, regulāri vēdina. Mācību telpu pēc katras mācību stundas vēdina vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). Gaiteņus un atpūtas telpas pēc katra starpbrīža vēdina vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes).

  1. Siltumenerģijas taupīšanas pasākumi:

 • Katlumājās, siltummezglos un pagrabos, tiek siltināti maģistrālie siltuma vadi.

 • Tiek novērstas siltuma noplūdes caur ēkas logu un durvju konstrukcijām.

 • Tiek nodrošināts ēku konstruktīvo elementu blīvējums un siltinājums, logi un durvis, ventilācijas kanāli.

 • Telpu efektīva vēdināšana – logu atverot pilnībā uz brīdi, nevis atstājot to ilgstoši vēdināšanas režīmā.

 • Karstā ūdens sagatavošanas sistēmas darbības laika optimizācija, atslēdzot to brīvdienās.

  1. Elektroenerģijas taupīšana apgaismošanai darba telpās:

 • Telpu apgaismei maksimāli tiek izmantots dabiskais apgaismojums.

 • Mākslīgais apgaismojums tiek izslēgts, atstājot koplietošanas un klašu telpas.

 • Iekārtojot darbavietu, tiek izvērtēta galda vai sienu lampu izmantošana darba zonā.

 • Neefektīvi gaismekļi tiek nomainīti uz LED gaismekļiem.

 • Tiek optimizēts apgaismojums teritorijās un telpās, kas nav paredzētas darba veikšanai.

 • Tiek optimizēts skolas ēkas fasādes un tai pieguļošās teritorijas apgaismojums.

 • Veicot telpu uzkopšanu, apgaismojums ieslēdzams tikai telpā, kurā tiek veikti uzkopšanas darbi. Nav pieļaujams, ka personāls, kurš veic telpu uzkopšanu, savu pienākumu izpildes laikā visās telpās pilnā mērā ieslēdz apgaismojumu.

  1. Teritorijas apgaismošana:

 • Teritorijasu apgaismošanai tiek izmantoti energoefektīvi LED gaismekļi.

 • Tiek optimizēts piebraucamā ceļa un teritoriju apgaismojuma darbības laiks.

 • Enerģijas taupīšanas nolūkā, kur tas ir tehniski iespējams, daļa gaismekļu tiek atslēgta periodā no plkst.23:00 līdz plkst.6:00 rītā.

 1. Sildierīču izmantošana:

Realizējot energoefektivitātes pasākumus, telpu apsildei tiek izmantotas pārvietojamās telpu apsildes ierīces, gadījumos, kad tas ir ekonomiski pamatoti.

 1. Biroja tehnika:

 • Lai samazinātu biroja tehnikas elektroenerģijas patēriņu gaidīšanas režīmā, ieteicama pagarinātāja ar slēdzi izmantošana, kam pievienots dators, monitors, printeris un citas ierīces, kas atvieglina visu ierīču pilnīgu izslēgšanu.

 1. Energoefektivitātes pasākumu ietaupījuma noteikšana:

Lai noteiktu energoefektivitātes pasākumu rezultātā sasniegto enerģijas ietaupījumu tiek izmantoti enerģijas apkopoto datu uzskaite. Ēkas atbildīgais darbinieks pārzina enerģijas izlietojumu un nodrošina enerģijas izlietojuma datu apkopošanu.

 1. Ieviešot energoefektivitātes pasākumus ievērot:

 • 2009.gada 28.aprīļa MK not. nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”.

 • 2013.gada 17.septembra MK not. nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”.

 • 2002. gada 27. decembra MK not. nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”.

 • 2000. gada 12. decembra MK not. nr.431 “Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām”.

 • 2020. gada 28. jūlija MK not. nr.470 “Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem”.

 1. Par energoefektivitātes pasākumu ieviešanu atbildīgs skolas direktora vietnieks .

 2. Enerģijas lietderīgas izmantošanas energoefektivitātes pasākumu ieviešanu kontrolē skolas direktors.

Direktore: /D.Venclova/