Pieeja notikušajām videokonferencēm un cita aktuāla informācija

2020.gada 13.martā. Latvijas Pašvaldību savienībā.
https://youtu.be/JvO1FJdoZXw
 
2020.gada 18.martā. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē.
//cdn.tiesraides.lv/saeima.lv/20200318120502_saeima.lv.3_0
 
2020. gada 19.martā Izglītības un zinātnes ministrijā: https://www.youtube.com/user/IZMvideo
 
Direktoriem:
Video diskusija DIREKTORIEM ar izglītības un zinātnes ministri #MāciesMājās
Skolotājiem: https://www.youtube.com/watch?v=ddUnQvQfxtA&list=UUSrK9F_7VM7sSkh-lY2i89A
 
Vecākiem: https://www.youtube.com/watch?v=DTnw1iHBMjI
 
Preses konference: https://www.youtube.com/watch?v=SQcWADoZmJM
 
VADLĪNIJAS vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai
https://www.izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati
 
Kultūras ministrijas piedāvātie Ē kultūra, digitālie resursi un E-pakalpojumi
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi
 
Latvijas Nacionālā kultūras centra tīmekļa vietnē ir izveidota sadaļa “Informācija par Covid-19”, lai ārkārtas situācijas laikā nodrošinātu aktuālo informāciju kultūrizglītības jomā. Tajā publicēta aktuālā informācija par mācību procesa organizāciju profesionālās kultūrizglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes programmas, par pedagogu nodarbinātību un darba samaksu, kā arī ir pieejami digitālie mācību līdzekļi un citi kultūrizglītojoši resursi attālinātā mācību procesa īstenošanai mūzikas, mākslas un dejas skolās. Lai veicinātu nozarei aktuālu izglītojošu materiālu pieejamību un skolotāju pieredzes apmaiņu, aicinām izglītības iestādes un skolotājus  iesūtīt savus izglītojošo materiālu un mācību uzdevumu resursus, ar kuriem esat gatavi publiski dalīties.
https://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/
 
Izglītības kvalitātes valsts dienesta informācija:
Vēlamies vērst uzmanību, ka no 2020.gada 12.marta Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departaments nevienai izglītības iestādei nav pieprasījis sniegt skaidrojumu izglītības programmu īstenošanas jautājumos.
Valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā izglītības iestādes vadītājs patstāvīgi, piemēram ar rīkojumu, nosaka mācību darba organizāciju, tostarp izmantojamās mācību platformas, sociālos tīklus, mācību darba formas, apgūstamās tēmas u.tml.
https://ikvd.gov.lv/skolam-jaizdod-rikojums-par-macibu-procesa-organizaciju-attalinati/
 
Mēs regulāri sekojam aktualājiem jautājumiem un risinām tos sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts izglītības satura centru, tostarp aicinām iepazīties un ņemt vērā vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm izstrādātajās vadlīnijās ietvertos ieteikumus attālinātu mācību īstenošanai
https://izm.gov.lv/images/MaciesMajas/VISC_Skola2030_Vadlinijas-attalinatam-macibam.pdf